Wiki - MijnRekensite


A

  Afname

  Een afname geeft aan hoeveel iets is afgenomen ten opzichte van de oude situatie.

  Bijvoorbeeld de korting die je krijgt in de opruiming.

  Met de oude situatie wordt de oorspronkelijke situatie bedoeld.

  Nieuw = Oud – Afname. 

  Afronden

  Het kleiner schrijven van een getal heet afronden.

  Er gelden speciale regels.

  Je rondt naar boven of naar beneden af.

  6,7278 ≈ 6,73 op 2 decimalen nauwkeurig.

  Aftrekken

  Aftrekken is een rekenkundige bewerking waarbij je het verschil berekent.

  Bijvoorbeeld: 121 – 99 = 22.

  Een aftreksom wordt ook wel een erafsom genoemd.

B

  Bewerking

  Een rekenkundige bewerking is het op een bepaalde manier rekenen.

  Bewerkingen zijn optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (x) en delen (:).

  Breuk

  Een breuk geeft een verhouding weer.

  De teller is het getal boven en de noemer het getal onder de breukstreep.

  De uitkomst van een breuk heet het quotiënt.

  Vereenvoudigen is het kleiner schrijven van een breuk.

  Breuk, aftrekken

  Breuken mag je aftrekken als de noemers gelijk zijn.

  De noemer is het getal onder de deelstreep.

  Ongelijke noemers maak je eerst gelijk.

  Lees over het KGV.

  Breuk, delen

  Breuken deel je door de breuk waardoor je deelt om te keren.

  Je verwisselt dan de teller en de noemer.

  Daarna worden de breuken vermenigvuldigd.

  Breuk, optellen

  Breuken mag je optellen als de noemers gelijk zijn.

  Ongelijke noemers maak je eerst gelijk.

  Lees over het KGV.

  Byte, bit

  De byte is een eenheid uit de computerwereld.

  Een byte is opgebouwd uit acht bits.

  Een bit kan 0 of 1 zijn. 

C

  Cirkel

  Een cirkel is een vlakke figuur.

  Een cirkel heeft een middelpunt.

  De straal is de afstand van het middelpunt tot de cirkellijn.

  Een cirkel is 360º groot.

  Cirkeldiagram

  Een cirkeldiagram laat op een overzichtelijke manier zien hoe de aantallen zich verhouden.

  De cirkel is verdeeld in sectoren.

  Vaak worden deze ingekleurd.

D

  Deca

  Het voorvoegsel deca heeft een waarde van tien.

  1 dam is gelijk aan 10 m.

  Deci

  Het voorvoegsel deci staat voor één tiende deel.

  1 dm is gelijk aan 0,1 m.

  Decimaal

  De cijfers na de komma worden decimalen genoemd. 

  Bijvoorbeeld 6,27 heeft twee decimalen.

  Deelbaar

  Een getal is deelbaar door een ander getal als er geen rest overblijft. 

  Bijvoorbeeld 48 : 8 is precies 6.

  Delen

  Van een deling is het deeltal het getal dat gedeeld wordt.

  De deler is het getal waardoor je deelt.

  Er geldt: deeltal : deler = quotiënt.

  De rest is het getal dat overblijft.

  Deler

  De deler is het getal waardoor je deelt.

  Van 30 : 5 = 6 is het getal 5 de deler.

  Domein

  De betekenis van domein is hier hoofdonderwerp.

  MijnRekensite kent de volgende domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden. 

E

  Eenheid

  Met een eenheid druk je de grootte van een maat uit.

  Bekende eenheden zijn die voor de lengte, oppervlakte en inhoud.

  Voor geld hebben we de euro (€) als eenheid. 

  Even

  Een even getal is een geheel getal dat deelbaar is door 2.

  18 is even want 18 : 3 = 6.

  Er blijft geen rest over.

  Evenwijdig

  Als twee lijnen dezelfde richting hebben, lopen deze evenwijdig.

  Een ander woord voor evenwijdig is parallel.

F

  Factor

  De factor is het getal waarmee wordt vermenigvuldigd.

  Van 6 x 2 = 12, is het getal 2 de factor. 

  Frequentie

  De frequentie geeft aan hoe vaak iets voorkomt.

  Bijvoorbeeld het aantal huisdieren per gezin.

G

  Gemiddelde

  Je berekent het gemiddelde door de som te nemen en deze te delen door het aantal getallen.

  Het gemiddelde van 6, 8, 8 en 10 is 32 : 4 = 8.

  Getallen, soorten

  Er zijn verschillende soorten getallen.

  De getallen zijn onder te verdelen in de natuurlijke en in de gehele getallen.

  De natuurlijke getallen zijn de hele positieve getallen: 0, 1, 2, 3, 4, ...

  Soms wordt de 0 weggelaten. De nul is neutraal.

  De gehele getallen omvatten ook de negatieve getallen: -3, -2, -1, 0 ,1, 2, 3.

  Een breuk is een gebroken getal.

  Getallen, waarde

  Een getal is opgebouwd uit één of meer cijfers.

  Elk cijfer staat voor een bepaalde waarde.

  Van 823 heeft de 2 een waarde van 20.

  De 8 staat voor het aantal honderdtallen, de 2 voor de tientallen en de 3 voor de eenheden.

  Getallenlijn

  Op een getallenlijn staan getallen van klein naar groot geordend.

  Links van de nul staan de negatieve en rechts van de nul de positieve getallen.

  De nul is neutraal.

  Een getallenlijn wordt ook wel een getallenas genoemd.

  Gewicht

  Het gewicht geeft aan hoeveel iets weegt.

  De standaardmaat is de gram, afgekort tot g.

  In de natuurkunde hebben we het over massa.

  De massa wordt uitgedrukt in kg.

  GGD

  De grootste gemene deler pas je toe om breuken te vereenvoudigen.

  De afkorting is ggd.

  Dit is het getal waardoor je de teller en de noemer deelt.

  Gemene in de betekenis van gemeenschappelijke.

  Grootheid

  Bekende grootheden zijn: lengte, oppervlak(te), inhoud, gewicht, tijd en snelheid.

  Een grootheid wordt uitgedrukt in een maat ofwel in een eenheid.

  Van de grootheid lengte is de standaard eenheid de meter.

H

  Halveren

  Van een getal de helft nemen, heet halveren

  Het getal wordt twee keer zo klein.

  De helft van 24 vind je door 24 door 2 te delen.

  Dus 24 : 2 = 12.

  Hoek

  Een hoek wordt gevormd door twee benen die vanuit het hoekpunt vertrekken.

  Een hoek kan scherp, recht, stomp of gestrekt zijn.

  Een hoek druk je uit in graden. Het symbool is º.

I

  Inhoud

  De inhoud geeft het volume aan van een ruimtefiguur.

  De inhoud wordt uitgedrukt in een inhoudseenheid.

  Met woordformules bereken je de inhoud.

K

  KGV

  Je zoekt naar het kleinste gemene veelvoud om de noemers van breuken gelijk te maken.

  De afkorting is kgv.

  Het kgv wordt de nieuwe noemer.

  Gemene in de betekenis van gemeenschappelijke.

  Kilo

  De kilo is een voorvoegsel.

  De kilo heeft een waarde van 1000.

  1 kg = 1000 g.

  Kolomrekenen

  Bij kolomgewijs rekenen worden de getallen onder elkaar geplaatst om er gemakkelijker mee te kunnen rekenen.

  Op MijnRekensite leer je op de moderne en de traditionele manier rekenen.

  Komma

  Met een komma geef je een decimaal getal aan.

  Verwar de komma niet met een punt voor het scheiden van de duizendtallen.

  Komma, verschuiven

  Bij keer 10 verschuift de komma 1 plaats naar rechts.

  Bij delen door 10 verschuift de komma 1 plaats naar links.

  Kommagetal

  Een kommagetal is een getal met één of meer cijfers na de komma.

  De cijfers na de komma worden decimalen genoemd.

  Een kommagetal is een decimaal getal.

  Kwadrateren

  Kwadrateren is het vermenigvuldigen van een getal met datzelfde getal.

  62 = 6 x 6 = 36.

  Spreek 62 uit als 'zes-in-het-kwadraat'.

L

  Lengte

  De lengte, breedte, diepte, hoogte, afstand en omtrek worden uitgedrukt in een lengte-eenheid.

  Dit is een maat voor hoe lang of groot iets is.

  Lijn, lijnstuk

  Een lijn is wiskundig gezien, opgebouwd uit allemaal punten en heeft géén begin en eindpunt.

  Een lijnstuk is een deel van een lijn met een begin- en eindpunt.

  Lijndiagram

  Een lijndiagram geeft (meestal) een verandering in de tijd aan.

  Bijvoorbeeld het gewicht van een baby in het eerste levensjaar.

  Zo'n grafiek wordt ook wel een lijngrafiek genoemd.

  Liter

  De liter is een maat voor de inhoud.

  Het symbool voor liter is l of L.

  1 liter = 1 dm3.

M

  Machtsverheffen

  Machtsverheffen is het vermenigvuldigen van een getal een aantal keren met zichzelf.

  43 = 4 x 4 x 4 = 64.

  4 heet het grondtal.

  3 heet de exponent.

  Spreek 43 uit als 'vier-tot-de-macht-drie'. 

  Meter

  De lengte of afstand wordt uitgedrukt in meter(s).

  Het symbool is m.

  Meter, kubieke

  De inhoud wordt weergegeven in kubieke meter(s).

  Het symbool is m3.

  De inhoud van een kubus is lengte x breedte x diepte.

  Meter, vierkante

  De oppervlakte wordt uitgedrukt in vierkante meter(s).

  Het symbool is m2.

  De oppervlakte van een vierkant is lengte x breedte.

  Metriek stelsel

  Het systeem van maten en eenheden wordt het metrieke stelsel genoemd.

  Dit stelsel is in de tijd van Napoleon ingevoerd.

  Voor die tijd was er een grote wirwar aan maten.

N

  Negatief

  Een negatief getal is een getal kleiner dan nul.

  Zo'n getal is te herkennen aan het minteken.

  Het tegengestelde getal van 6 is -6.

  Noemer

  De noemer van een breuk is het getal onder de deelstreep.

  Een ander woord voor deelstreep is breukstreep. 

O

  Omtrek

  De omtrek bereken je door de lengtes van de rand van een voorwerp op te tellen.

  Op MijnRekensite leer de omtrek berekenen van bekende vlakke figuren.

  De omtrek wordt uitgedrukt in een lengte-eenheid. 

  Oneven

  Een oneven getal is een geheel getal dat niet deelbaar is door 2.

  27 is oneven want 27 : 2 = 13 met een rest van 1.

  Oppervlakte

  De oppervlakte is een maat voor het oppervlak van een vlakke figuur.

  Het oppervlak is het gebied dat je kunt bedekken.

  Met woordformules bereken je de oppervlakte.

  De oppervlakte wordt uitgedrukt in een oppervlakte-eenheid.

  Optellen

  Optellen is een rekenkundige bewerking waarbij je de som berekent.

  Bijvoorbeeld 12 + 24 + 33 = 69.

  Een optelsom wordt ook wel een erbijsom genoemd.

P

  Pi

  Het getal π heb je nodig om aan ronde voorwerpen te rekenen.

  De π, spreek uit als pi, is een letter uit het Griekse alfabet.

  pi = 3,141592654.... 

  Positief

  Een positief getal is een getal groter dan nul.

  Een positief getal is te herkennen aan het plusteken.

  Meestal laat men de plus weg.

  Priemgetal

  Een priemgetal is groter dan één en is alleen door één en zichzelf te delen.

  Een priemgetal heeft precies twee delers.

  7 een priemgetal met als delers 1 en 7.

  Procent

  Eén procent is één honderdste deel van het grote geheel.

  Je maakt van het percentage een decimaal getal om er gemakkelijker mee te rekenen.

  Bijvoorbeeld: 5% van 60 = 0,05 x 60 = 3.

  Product

  Het product is de uitkomst van een vermenigvuldiging.

  Van 8 x 3 = 24, is 24 het product.

  De getallen 8 en 3 heten de factoren. 

  Promille

  De betekenis van promille is één per duizend.

  6‰ van 2000 = 0,006 x 2000 = 12.

Q

  Quotiënt

  Het resultaat van een deling heet het quotiënt.

  Het getal 12 is de quotiënt van de deling 72 : 6 = 12.

R

  Rekenvolgorde

  De voorrangsregels bepalen de rekenvolgorde van de te nemen stappen.

  Je werkt van links naar rechts naar het antwoord toe.

  Binnen een stap is er geen voorrang.

  Lees over de Voorrangsregels.

  Rest van deling

  De rest is het getal dat overblijft na een deling.

  Bijvoorbeeld: 16 : 5 = 3 met rest = 1.

  Romeinse cijfers

  De Romeinse cijfers worden aangegeven in letters.

  Deze letters zijn om te zetten naar het tientallige talstelsel. Omgekeerd kan ook.

  Bijvoorbeeld de letter VIII heeft een waarde van 8. En 11 heeft een waarde van XI.

  Ruimtefiguren

  Een ruimtefiguur is een gesloten wiskundige figuur, die in de ruimte ligt.

  Een ruimtefiguur heeft diepte.

  Bekende ruimtefiguren zijn de kubus, balk en een bol.

S

  Schaal berekenen

  De schaal geeft de verhouding weer tussen de afmetingen van het model en de werkelijke afmetingen.

  De schaal kan een verkleining of vergroting zijn.

  Schaal 1 : 1000 betekent dat 1 cm in het echt 1000 cm is. 

  Schatten

  Schatten is een manier van rekenen waarbij je met mooie getallen werkt.

  Schatten is nooit exact maar ongeveer.

  Snelheid

  De snelheid is een maat voor hoe snel iets zich beweegt.

  Het symbool is m/s (lees meter per seconde).

  De snelheid bereken je door de afgelegde weg te delen door de tijd.

  Som

  De som is het resultaat van een optelling.

  Van 8 + 3 + 11 = 22, is 22 de som.

  De termen zijn 8, 3 en 11.

  Splitsen getallen

  Getallen zijn te splitsen in kleinere stukjes.

  Voor de komma in: ..., honderdtallen, tientallen en eenheden.

  Na de komma in: tienden, honderdsten, duizendsten, ...

  Voorbeeld: 124,9 = 100 + 20 + 4 + 0,9.

  Staafdiagram

  Een staafdiagram geeft informatie overzichtelijk weer.

  De staven lopen verticaal of horizontaal. 

  De staven staan los van elkaar.

  Statistiek

  Statistiek is het verzamelen, bewerken, presenteren en conclusies trekken van informatie.

  De informatie wordt overzichtelijk verwerkt in: tabellen, diagrammen en grafieken.

  Symbool

  Een rekenkundig symbool of teken staat voor een bepaalde betekenis. 

  Bijvoorbeeld het + -teken voor optellen. Of het √ -teken voor worteltrekken.

T

  Tabel

  In een tabel wordt informatie verwerkt.

  Een tabel heeft rijen, kolommen en velden.

  Een titel mag niet ontbreken.

  Tafels

  Een tafel is een soort tabel met een vaste volgorde van herhaling.

  Kenmerkend is de regelmaat.

  We kennen de tafels voor het: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

  Tekenverloop

  Om goed te kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, zijn er regels voor het tekenverloop.

  Het betreft het juiste gebruik van de plus- en mintekens.

  Bijvoorbeeld -6 x +7 = -42.

  Teller

  De teller van een breuk is het getal boven de deelstreep.

  Temperatuur

  De temperatuur geeft aan hoe koud of warm iets is.

  De temperatuur wordt uitgedrukt in graden Celsius.

  Het symbool is °.

  Op een zomerse dag is het 25 °C of meer. 

  Tientallig stelsel

  We rekenen tegenwoordig met het tientallige stelsel.

  Een andere benaming is het decimale talstelsel.

  Dit stelsel gebruikt de cijfers 0 t/m 9.

  Een getal is opgebouwd uit één of meer cijfers.

  Tijd

  In het standaard eenhedenstelsel wordt de tijd weergeven in secondes.

  Het symbool is s.

  Andere tijdseenheden zijn: jaar, kwartaal, maand, week, dag, uur, ...

  Toename

  Een toename geeft aan hoeveel iets is toegenomen ten opzichte van de oude situatie.

  Nieuw = Oud + Toename.

  Met de oude wordt de oorspronkelijke situatie bedoeld.

V

  Veelvoud

  Het veelvoud van een getal, is het resultaat van een vermenigvuldiging.

  Veelvouden van 6 zijn: 6, 12, 18, 24, ...

  Want 6 x 1 = 6, 6 x 2 = 12, enzovoort. 

  Verdubbelen

  Een getal twee keer zo groot maken, heet verdubbelen.

  Je verdubbelt het getal 9 door dit getal met 2 te vermenigvuldigen.

  Dus 9 x 2 = 18.

  Vereenvoudigen

  Vereenvoudigen is het zo klein mogelijk schrijven van een breuk.

  Je deelt dan de teller en de noemer door de grootste gemene deler.

  Bijvoorbeeld: 3/9 = 1/3 (teller en noemer door 3 delen).

  Lees over de GGD.

  Verhouding

  De verhouding geeft weer hoe getallen, lees aantallen, zich ten opzichte van elkaar verhouden.

  Bijvoorbeeld de verdeling van het aantal jongens en meisje in de klas.

  Verhoudingstabel

  Een verhoudingstabel is een handig hulpmiddel om getallen om te rekenen naar de gevraagde hoeveelheid.

  Bijvoorbeeld de prijs van 7 appels, als de prijs van 1 appel bekend is.

  Vermenigvuldigen

  Vermenigvuldigen is een verkorte schrijfwijze van herhaald optellen.

  De optelsom: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20, is te schrijven als een vermenigvuldiging: 5 x 4 = 20.

  Een ander woord voor 'vermenigvuldigen' is 'keer'.

  Verschil

  Om het verschil van twee getallen die vinden, maak je er een aftreksom van.

  Het verschil van 12 en 8 is 12 − 8 = 4.

  Vlakke figuren

  Een vlak of vlakke figuur is een gesloten wiskundige figuur, die in het platte vlak ligt.

  Bekende vlakke figuren zijn de driehoek, rechthoek en een cirkel.

  Voorrangsregels

  Net zoals in het verkeer, zijn er voor het rekenen regels.

  Deze voorrangsregels bepalen de volgorde waarin je rekent.

  Bijvoorbeeld: vermenigvuldigen gaat voor optellen.

  Voorvoegsels

  Een voorvoegsel wordt voor de standaard eenheid geplaatst.

  Samen geven zij de grootte van de maat aan.

  Van kilometer is het voorvoegsel de kilo.

  Bekende voorvoegsels zijn: kilo, hecto, deca, deci, centi en milli.

W

  Woordformule

  Met een woordformule geeft je aan hoe iets moet worden uitgerekend.

  Bijvoorbeeld: omtrek driehoek = som van de zijden.

  Worteltrekken

  Worteltrekken is de omgekeerde bewerking van kwadrateren.

  Spreek √9 uit als 'wortel-negen'.

  √9 = 3, want  32 = 3 x 3 = 9.