Algemeen

Lees de gebruikersvoorwaarden van deze website aandachtig door. Sanders EWT (KvK 55761925), hierna te noemen EWT, verleent u (je) hierbij toegang tot www.MijnRekensite.nl ("de Website") en publiceert hier interactieve applicaties, teksten, afbeeldingen en andere materialen die door EWT en derden zijn aangeleverd. EWT behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen, onderdelen toe te voegen en te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Registratie

De gebruiker draagt er zorg voor dat zijn registratiegegevens correct zijn en naar waarheid zijn opgesteld. Indien de gebruiker minderjarig is (jonger dan 18 jaar), is het slechts toegestaan een account (gebruikersprofiel) aan te maken en/of een bestelling te plaatsen indien dit samen/met toestemming van een ouder of een andere wettelijke vertegenwoordiger gebeurt.

 

Privacy

EWT gaat uiteraard zorgvuldig om met het beheer van persoonsgegevens. EWT verzamelt, gebruikt en beperkt zich alléén tot die gegevens welke echt nodig zijn voor het (technisch) goed functioneren van de Website. EWT past moderne beveiligingstechnieken toe, waaronder versleuteling. De persoonsgegevens worden verder door EWT niet verwerkt voor andere doeleinden.

 

Aankoop

De prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Specifiek voor prijzen en andere informatie geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen aansprakelijkheid worden geclaimd of een overeenkomst worden afgesloten met EWT.

Bij de aankoop van een enkele licentie wordt er direct online afgerekend. En in geval van een groepslicentie voor een onderwijsinstelling per factuur. De betalingstermijn voor facturen bedraagt 21 kalenderdagen na factuurdatum. Er is geen automatische verlenging. Eén enkele ofwel 1 licentie staat voor het recht van 1 gelijktijdige gebruiker voor slechts eigen gebruik binnen de huiselijke kring of onderwijsinstelling.

Op al onze digitale producten is een bedenktijd van 14 kalenderdagen van toepassing vanaf het moment van aankoop, tenzij de verleende dienst of oefentijd korter is. Binnen die tijdsperiode kan het product gratis worden uitgeprobeerd. Bij ontbinding van de aankoop worden er gebruikelijke administratiekosten in rekening gebracht.

 

Disclaimer

EWT spant zich in om de op de Website aangeboden inhoud (de leermaterialen) met de grootste zorg en aandacht aan te bieden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De inhoud is slechts beschikbaar voor educatieve doeleinden.

Er is geen recht op compensatie in geval van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. Of bij een probleem met of op de Website dat zich buiten de macht van EWT om voordoet. EWT kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor directe en/of indirecte schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de Website. Hetgeen eveneens van toepassing is op de op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden. 

 

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden materialen op de Website liggen bij EWT en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van EWT, tenzij dat bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Het overnemen, embedden, framen, publiceren en dergelijke van de inhoud of content is derhalve niet toegestaan. Hyperlinks naar de Website zijn slechts in beperkte mate toegestaan. Deze dienen direct te verwijzen naar de content zoals die op de Website wordt aangeboden, zonder dat over de herkomst ervan onduidelijkheid bestaat.

Copyright © 2018 Sanders EWT en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Hetgeen specifiek van toepassing is op www.MijnRekensite.nl, te weten © 2018 MijnRekensite.nl, tot waar Sanders EWT toegang verleent.

 

Overig

Deze gebruikersvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Deze zijn voor het laatst aangepast op 28 juli 2017. Inzake van een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.