Algemeen

Lees de gebruiksvoorwaarden op deze webpagina aandachtig door. Sanders EWT (KvK 55761925), hierna te noemen EWT, verleent je (u) toegang tot www.MijnRekensite.nl ("de Website") en publiceert hier interactieve applicaties, teksten, afbeeldingen en andere materialen die door EWT en derden zijn aangeleverd. EWT behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen, onderdelen toe te voegen en te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Bij deze voorwaarden hoort een privacystatement. Het privacybeleid is hieronder beknopt weergegeven.

 

Registratie

De gebruiker draagt er zorg voor dat zijn registratiegegevens correct zijn en naar waarheid zijn opgesteld. Indien de gebruiker jonger is dan 18 jaar, is het slechts toegestaan een account (gebruikersprofiel) aan te maken en/of een bestelling te plaatsen indien dit samen/met toestemming van een ouder of een andere wettelijke vertegenwoordiger gebeurt. Wij raden ouders aan om actief betrokken te zijn bij de activiteiten op MijnRekensite.

 

Privacy

EWT gaat uiteraard zorgvuldig om met het beheer van je persoonsgegevens. EWT verzamelt, gebruikt en beperkt zich alléén tot die gegevens welke echt noodzakelijk zijn voor het (technisch) goed functioneren van de Website, waaronder het oefenen en het afhandelen van je aankoop. De informatie wordt niet langer bewaard dan strikt nodig is. De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij die nodig zijn voor onze dienstverlening of indien daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

EWT past op de Website moderne beveiligingstechnieken toe, waaronder versleuteling. EWT neemt passende maatregelen om al je gegevens zowel on- als offline zo goed mogelijk te beheren om misbruik tegen te gaan.

Lees het volledige privacystatement door over het beheer en de bescherming van je persoonsgegevens. Door met de voorwaarden akkoord te gaan, geef je ook toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens.

 

Aankoop

De prijzen zijn in euro's en vanaf 1 januari 2020 vrijgesteld van btw. Specifiek voor prijzen en andere informatie geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen aansprakelijkheid worden geclaimd of een overeenkomst worden afgesloten met EWT.

De aankoop van een enkele licentie, bestemd voor consumenten, staat staat voor het recht van 1 gelijktijdige gebruiker voor slechts eigen gebruik binnen de huiselijke kring. De aankoop van een groepslicentie, bestemd voor onderwijsinstellingen, staat voor het recht van meerdere gespecificeerde gebruikers binnen die instelling.

De betalingstermijn voor facturen bedraagt 21 kalenderdagen na factuurdatum. Er is geen automatische verlenging. Op al onze digitale producten is een bedenktijd van 14 kalenderdagen van toepassing vanaf het moment van aankoop, tenzij de verleende dienst of oefentijd korter is. Binnen die tijdsperiode kan het product gratis worden uitgeprobeerd. Bij ontbinding van de aankoop worden er gebruikelijke administratiekosten in rekening gebracht.

 

Disclaimer

EWT spant zich in om de op de Website aangeboden inhoud (de leermaterialen) met de grootste zorg en aandacht aan te bieden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De inhoud is slechts beschikbaar voor educatieve doeleinden.

Er is geen recht op compensatie in geval van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. Of bij een probleem met of op de Website dat zich buiten de macht van EWT om voordoet. Of wanneer EWT ophoudt te bestaan. EWT kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor directe en/of indirecte schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de Website. Of in geval van overmacht of niet voorziene omstandigheden. Hetgeen eveneens van toepassing is op de op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

EWT kan, ondanks alle zorgvuldigheid die er in acht wordt genomen, niet garanderen dat de servers en de software die deze website beschikbaar maken fout-, virus- en/of bugvrij zijn. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor het treffen van adequate maatregelen om zich tegen dergelijke internetbedreigingen te beschermen.

 

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden materialen op de Website liggen bij EWT en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van EWT, tenzij dat bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Het overnemen, embedden, framen, publiceren en dergelijke van de inhoud of content is derhalve niet toegestaan. Hyperlinks naar de Website zijn slechts in beperkte mate toegestaan. Deze dienen direct te verwijzen naar de content zoals die op de Website wordt aangeboden, zonder dat over de herkomst ervan onduidelijkheid bestaat.

Copyright © 2012 - 2024 Sanders EWT en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Hetgeen specifiek van toepassing is op www.MijnRekensite.nl, te weten © 2012 - 2024 MijnRekensite.nl, tot waar Sanders EWT toegang verleent.

 

Overig

De inhoud van deze gebruiksvoorwaarden kan van tijd tot tijd wijzigen. Bijvoorbeeld bij nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Deze is voor het laatst aangepast op 7 maart 2024.

Inzake van een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.